طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

سرویس های تخصصی دروپال

آموزش نیروهای تخصصّی در زمینه های:

راه اندازی و مدیریت سایت دروپال
ماژول های کاربردی مانند views، CCK، panels، ubercart و ...
پیاده سازی ماژول
پیاده سازی theme

توسعه و برنامه نویسی module با سفارش
پیاده سازی theme با سفارش
راه اندازی سایت های سفارشی با دروپال